Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bouwman & van Dijk- Nijkerk.

Identiteit van de ondernemer
Bouwman & van Dijk
Slichtenhorsterweg 67
3862 NP Nijkerk
Telefoonnummer: 033-2340245 Ma t/m vr van 07.00 t/m 21.00
E-mailadres: info@bouwmanenvandijk.nl
KvK-nummer: 68876416
Btw-identificatienummer: NL004306608B55

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen Bouwman & van Dijk, hierna te noemen:
Bouwman en van Dijk , en een koper waarop Bouwman en van Dijk deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes en Risico
2.1. De door Bouwman en van Dijk gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offerte
vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de
zaken worden opgeslagen voor risico voor de koper. De koper zal in
dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
opslagkosten, verschuldigd zijn.
2.3a. Bij levering franco reizen de goederen voor rekening en risico
verkoper.
b. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico
van de koper.
c. Molestrisico komt steeds ten laste van de koper.
d. Indien is overeengekomen dat de goederen op rechtstreekse
aanvoer uit het buitenland zullen worden geleverd, is het risico van
niet goede – zowel kwantitatief als kwalitatief -, niet tijdige en geen
aankomst, evenals het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor
rekening van de koper.
Wanneer de aflader c.q. degene van wie en/of degene met wiens
bemiddeling de in het buitenland aangekochte goederen worden
betrokken, geheel of gedeeltelijk, na behoorlijke sommatie, in gebreke
blijft met de nakoming van zijn verplichtingen, ongeacht uit welke
hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de verkoper het recht de
overeenkomst met de koper te annuleren.
e. Bij levering franco is de verkoper verplicht de goederen te
vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar
(gemaakt) terrein.
De koper is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen en
direct te lossen.
Blijft de koper hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane
kosten voor zijn rekening.

Artikel 3. Vrachten – Invoerrechten – Heffingen – Belastingen –
Valuta
3.1 Iedere verkoop op aanvoer geschiedt onder de nadrukkelijke
voorwaarde, dat de prijs (prijzen) is (zijn) gebaseerd op het ten tijde
van het afsluiten van de verkoop geldende kosten factoren, zoals:
Uitvoerrechten in het oorsprongsgebied
Vracht en assurantie
Lossingskosten
Invoerrechten
Heffingen
Belastingen
Eventuele vóór-, respectievelijk nadelige verschillen ten tijde van
afscheep respectievelijk aankomst, respectievelijk aflevering komen
ten gunste respectievelijk ten laste van kopers.
Bij verkoop, respectievelijk levering op aanvoer, zal een herziening
van de koersen in één of meer valuta’s waarop de totstandkoming
en/of uitvoering van een transactie gebaseerd is, de verkoper het
recht geven de prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
Indien de prijs als gevolg van deze bepaling wordt verhoogd, heeft de
koper het recht de order te annuleren.
De annulering dient dan schriftelijk te geschieden binnen 5 werkdagen
nadat verkoper de koper van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.

Artikel 4. Levering en Risico
4.1Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf
bedrijf/magazijn van Bouwman en van Dijk te Nijkerk.
4.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment
waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop
deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden
gesteld.
4.3 Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze
van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
4.4 Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking vrij.
Verpakkingsmateriaal wordt slechts dan tegen de in rekening
gebrachte prijs teruggenomen indien een dergelijke zaak nadrukkelijk
is overeengekomen en de verpakking in goede orde aan de verkoper
wordt teruggezonden.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient
de koper Bouwman en van Dijk daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
5.2 De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering. Indien
bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld,
heeft de verkoper 3 maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer
binnen 3 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de
verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een
termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn
afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5
werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen
termijn mag een tijdperk van 3 maanden niet overschrijden.

Artikel 6. Deelleveringen
6.1Het is Bouwman en van Dijk toegestaan verkochte zaken in gedeelten te
leveren. Dit geldt indien een deellevering een zelfstandige waarde
heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Bouwman en van Dijk
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1 De vorderingen van Bouwman en van Dijk op de koper zijn onmiddellijk
opeisbaar in volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bouwman en van Dijk
omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen
dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan
wel onvoldoende is.
In genoemde gevallen is Bouwman en van Dijk bevoegd de verdere uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst aan te gaan, één en ander onverminderd het recht van
Bouwman en van Dijk schadevergoeding te vorderen.
7.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen
en/of materiaal, waarvan Bouwman en van Dijk zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard
zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel zo
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is
Bouwman en van Dijk bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door Bouwman en van Dijk geleverde zaken blijven het eigendom van
Bouwman en van Dijk totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met
Bouwman en van Dijk gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak
/zaken zelf.
De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Bouwman en van Dijk verrichte of te verrichten diensten.
Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)
koopovereenkomst(en).
8.2 Door Bouwman en van Dijk afgeleverde zaken, die krachtens lid 8.1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een
normale bedrijfsoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper
niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
8.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Bouwman en van Dijk gerechtigd
afgeleverde zaken, waarop het in lid 8.1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of derden die de zaak voor
de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een
boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
8.4 Indien derde n enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht
Bouwman en van Dijk zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de
hoogte te stellen.
8.5De koper verplicht zich op eerste verzoek van Bouwman en van Dijk
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade tegen
diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
• alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking
tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden
aan Bouwman en van Dijk op de manier die wordt voorgeschreven in artikel
3.239 van het Burgerlijk Wetboek;
• de vorderingen die koper verkrijgt ten opzichte van zijn
afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door
Bouwman en van dijk geleverde zaken te verpanden aan Bouwman en van DIjk op de
manier die wordt beschreven in artikel 3.239 van het Burgerlijk
Wetboek;
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken
als eigendom van Bouwman en van Dijk;
• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle
redelijke maatregelen die Bouwman en van Dijk ter bescherming van haar
eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de
koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar
bedrijf.

Artikel 9. Gebreken – klachttermijnen – kwaliteit.
9.1De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of binnen 5
werkdagen daarna, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na
te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
of de juiste zaken zijn geleverd
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal
en de hoeveelheid) overeenstemmen met wat is overeengekomen; of
de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld
mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dien de
koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Bouwman en van Dijk
te melden.
9.3Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk te melden aan
Bouwman en van Dijk .
9.4a. Tenzij bij de verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale
kwaliteit geleverd en worden wat afmetingen, aantal enz. per
handelseenheid betreft, normale handelsgebruiken als
overeengekomen beschouwt.
b. Levering op keur der directie geschiedt uitsluitend indien deze door
de koper schriftelijk is bedongen en door de verkoper schriftelijk is
geaccepteerd. De keur dient te geschieden binnen twee werkdagen
na ontvangst van de geleverde goederen.
c. De verkoper kan keuring verlangen alvorens tot verzending of
bewerking, drogen inbegrepen, van de goederen over te gaan. De
keuring dient te geschieden binnen twee werkdagen nadat de
verkoper zijn verlangen daartoe kenbaar heeft gemaakt.
9.5a. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen welke
aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk verwerkt.
b. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te
schorten, tenzij compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
c. Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijnen keuze, hetzij
een billijke schadevergoeding betalen ten hoogste de factuurwaarde
van het gereclameerde deel der geleverde goederen, hetzij de
goederen vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde
goederen.
Tot schade vergoeding is de verkoper niet verplicht. Indirecte schade
wordt nimmer vergoed.

Artikel 10. Prijsverhoging
10.1 Indien Bouwman en van Dijk met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is
Bouwman en van Dijk niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
Bouwman en van Dijk mag prijsverhogingen in de prijs doorberekenen. Indien de
prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de
overeenkomst te ontbinden.
10.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de
overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 11. Betaling
11.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij
anders is overeengekomen,
– door middel van een wettig betaalmiddel op het kantoor van
Bouwman en van Dijk
– door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het RABOBANK rekeningnummer NL30 RABO 0367 3934 17 ten name van
M.Bouwman., Slichterhorsterweg 67, 3862 NP, Nijkerk.
Na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur is de koper
zonder ingebrekestelling in verzuim. De koper is vanaf dat moment
over het opeisbare bedrag de wettelijke rente op handelsvorderingen
verschuldigd.
11.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van
de koper, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar
zijn.
11.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in
de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de
tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.

Artikel 12. Incassokosten en rente
12.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In
ieder geval is de koper verschuldigd 15% buitengerechtelijke
incassokosten.
12.2 De koper is ten opzichte van Bouwman en van Dijk de door Bouwman en van DIjk
gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij
deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien Bouwman en van Dijk en de koper met betrekking tot
overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak
in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in
overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Bouwman en van Dijk is niet aansprakelijk behoudens voor zover dat
hieronder is bepaald.
13.2Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals
geregeld in artikel 14 van deze voorwaarden.
13.3 Ter zake van overige aanspraken is de aansprakelijkheid van
Bouwman en van Dijk uitgesloten behoudens indien de schade is te wijten aan
opzet of grove schuld van de directie van Bouwman en van Dijk. In dergelijke
gevallen geldt dat aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van de
geleden directe schade tot ten hoogste het bedrag van de uitkering
van een eventuele verzekering. Dat houdt in dat de schade die is
veroorzaakt, door de verzekeraar van Bouwman en van Dijk gedekt moet zijn
onder onze bedrijfsaansprakelijkheidspolis en tevens dat de
verzekering daadwerkelijk tot uitkering daaronder overgaat.
13.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade (waaronder bedrijfsschade)
is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Garantie
14.1 Terzake van door Bouwman en van Dijk geleverde goederen, waarop garantie
(met uitzondering van fabrieksgarantie) van toepassing is geldt dat
deze goederen kunnen worden teruggenomen en door nieuwe
vervangen. In dat geval zal het reeds betaalde met de nieuw
geleverde goederen wordt verrekend danwel zullen deze goederen
worden teruggenomen onder vergoeding van de aankoopprijs; Zulks
ter keuze van Bouwman en van Dijk. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien
derden zonder schriftelijke toestemming van Bouwman en van Dijk aan de
geleverde goederen reparaties of werkzaamheden verrichten of
hebben verricht. Voor goederen waarop de fabrieksgarantie van
toepassing is, gelden uitsluitend de garantievoorwaarden van die
betreffende fabriek, zonder dat terzake verder verhaal op Bouwman en van Dijk
mogelijk is.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming
van de verbintenis verhinderen en die niet aan Bouwman en van Dijk zijn toe te
rekenen.
Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de
nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn
begrepen:
niet-, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers,
oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en
uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en of/vreemde
overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst
bezwaarlijker en/ of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een
overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en of
bedrijfsbezettingen, epidemieën, onwerkbare weersomstandigheden,
verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand,
diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines,
alles zowel in het bedrijf van Bouwman en van Dijk als bij derden van wie
Bouwman en van Dijk de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moeten betrekken en verder alle overige oorzaken, buiten
de wil en/of toedoen van Bouwman en van Dijk ontstaan.
15.2 Bouwman en van Dijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat haar verbintenis had moeten nakomen.
15.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen
van Bouwman en van Dijk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht
nakoming van de verplichtingen door Bouwman en van Dijk niet mogelijk is
langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting
tot schade vergoeding bestaat.
15.4 Indien Bouwman en van Dijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Geschillen
16.1 Alle geschillen tussen koper en Bouwman en van Dijk welke mochten
voortvloeien uit de door Bouwman en van Dijk met de koper gesloten
overeenkomst, zullen ter keuze van Bouwman en van Dijk worden beslecht door
de rechter die bevoegd is op grond van wettelijke bevoegdheidsregels,
dan wel door de rechter bevoegd in het arrondissement van plaats van
feitelijke vestiging van Bouwman en van Dijk.
16.2 Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, heeft het recht binnen één maand nadat Bouwman en van Dijk
zich schriftelijk jegens hem op het in die artikel bepaalde heeft
beroepen, voor beslissing van het geschil door de volgens de wet
bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Bouwman en van Dijk en de koper is Nederlands
recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden
18.1 Bouwman en van Dijk is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde
tijdstip van inwerkingtreden.
Bouwman en van Dijk zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper
toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld,
treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging
is medegedeeld.
18.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van
kracht indien deze door de verkoper schriftelijk zijn bevestig